Booking

Book here your Cast Away fly fishing trip

How to book your Cast Away fly fishing trip and or fill in our DIY list In the calendar you can indicate your desired booking. Please select the entire trip from the first to the last day by clicking each day in the calendar. You will receive confirmation by mail. Using our DIY list is very easy. Fill in your desires and push the send button Check out our travel magazine for 2021! Just click the magazine .

Kalender word geladen……
Powered by Booking Calendar
– available
07
– Booked
07
– under consideration

our DIY list

reCAPTCHA

TERMS AND CONDITIONS NED/ENG

VOORWAARDEN & TERMS AND CONDITIONS

Cast Away Travel verzorgt FLY ONLY reizen naar verschillende bestemmingen in Europa. Indien anders vermeld zijn de prijzen exclusief vluchten of ander vervoer van en naar deze bestemmingen. Prijzen in Euro’s. Prijzen zijn per persoon per trip. Alle prijzen zijn onder voorbehoud. De gepubliceerde tarieven zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden die bekend waren ten tijde van het publiceren van de prijslijsten. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhogingen van derden, koerswijzigingen of brandstoftoeslagen of veerboottarieven et cetera. Als de reisduur in dagen is vermeld, tellen de dag van vertrek en de dag van thuiskomst als hele dagen mee.

Hoe kunt U reserveren?

U kunt via mail en via de website pagina BOOKING reserveren. Hierbij geeft u alle benodigde gegevens over uzelf en eventuele medereizigers aan ons door. Wij sturen u daarna een bevestiging inclusief factuur met alle gegevens van uw reis.

Last minute boekingen

Last Minute boekingen (vanaf 31 dagen voor vertrek) worden in behandeling genomen indien dit door ons technisch uitvoerbaar wordt geacht en indien u de reissom per internet bankieren of contant voldoet. Voor alle Last Minute boekingen betaalt u, een Last Minute toeslag van € 15 per boeking.

Wijzigingen in reiziger aantal

Tot 28 dagen voor de dag van vertrek kunnen, voor zover mogelijk, wijzigingen worden aangebracht in aantal deelnemers. Dit onder voorwaarde dat de nieuwe reissom tijdig wordt voldaan. De wijzigingskosten bedragen € 30 per boeking.

 

Betalingsvoorwaarden

Zodra u onze bevestiging en aangehecht factuur heeft ontvangen, dient u per omgaande de aanbetaling op onze bankrekening over te maken. De hoogte van de aanbetaling is altijd minimaal 75% . Dit om unieke accommodaties, vervoer en gidsen te kunnen garanderen. De resterende reissom dient uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek te zijn bijgeboekt op onze bankrekening. 

Bij boekingen binnen 7 weken voor de dag van vertrek dient de gehele reissom terstond te worden voldaan. 

Annulering door de reiziger

Mocht u door omstandigheden de reis moeten annuleren dan zullen wij op basis van onderstaande tabel een bedrag in rekening brengen, naast de verschuldigde reserveringskosten. Alleen schriftelijke annuleringen worden in behandeling genomen. 

Annuleringsvoorwaarden:

– bij annulering t/m 49 dagen voor de dag van vertrek: de aanbetaling

– bij annulering van 42 t/m 28 dagen voor de dag van vertrek: 50% van de reissom

– bij annulering van 28 t/m 21 dagen voor de dag van vertrek:  75% van de reissom  

– bij annulering van 21 t/m 14 dagen voor de dag van vertrek:  100% van de reissom

Annulering door Cast Away Travel

Wij hebben het recht om een reis te annuleren als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum (3 personen)  aantal dat op de website of online magazine is vermeld. Dit geldt voor al onze trips. Als wij u binnen twee weken voor vertrek op de hoogte stellen dat de reis niet doorgaat, heeft u geen recht op schadeloosstelling. De geheel of gedeeltelijk betaalde reissom wordt binnen twee weken na het versturen van het bovengenoemde bericht gerestitueerd.

Algemene reisvoorwaarden

Magazines/websites en andere communicatie uitgegeven door Cast AwayTravel:

Het aanbod in onze magazines en website is vrijblijvend en kan zonodig worden herroepen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke fouten en/of vergissingen in de programma’s. Wij zijn niet verantwoordelijk voor foto’s, brochures en ander informatiemateriaal dat door derden is uitgegeven.

Prijzen

De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op tarieven, heffingen, geldkoersen en belastingen zoals ons bekend waren op het moment dat onze prijslijsten werden gepubliceerd. Nadat de volledige reissom, 7 weken voor vertrek, is voldaan, zullen wij in principe de prijzen niet wijzigen. Wij hebben echter het recht om tot 20 dagen voor het begin van de reis de prijzen te verhogen in verband met een extreme wijziging in wisselkoersen of extreme verhogingen van vervoerskosten, belastingen en heffingen. Wij zullen u mededelen op welke manier deze prijsverhoging tot stand is gekomen. Als wij de prijzen tussentijds verhogen, heeft u het recht om de reis te annuleren. Dit moet uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst van onze mededeling gebeuren. U heeft dan recht op restitutie van de reeds betaalde gelden.

In-de-plaatsstelling

De reiziger kan zich laten vervangen door een andere persoon mits dit verzoek tijdig voor het begin van de reis wordt ingediend. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  1. De plaatsvervanger moet voldoen aan de voorwaarden van de reis in kwestie.
  2. Het verzoek moet uiterlijk 14 dagen voor vertrek worden ingediend of in ieder geval zo tijdig dat alle benodigde

    handelingen/formaliteiten kunnen worden verricht.

  1. De voorwaarden, die de dienstverleners binnen het programma hanteren, laten een -in-de plaatsstelling toe.
  2. De eventueel resterende reissom, vermeerderd met de wijzigingskosten a € 30 plus eventuele extra

    communicatiekosten en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging, moet voor vertrek bij ons

    binnen zijn.

Informatie

Bij vertrek dient u in het bezit te zijn van de volgende documenten: een geldig en niet verlopen paspoort of (waar toegestaan) een toeristenkaart, eventuele vereiste visa, bewijzen van vaccinaties en inentingen, rijbewijs en groene kaart. U dient zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en ruim op tijd voor vertrek te controleren dat de eerder verstrekte informatie intussen niet gewijzigd is. Als u de reis niet (geheel) kunt maken vanwege het ontbreken van één of meerdere van de bovengenoemde documenten bent u verantwoordelijk voor de gevolgen.

Wijzigingen door Cast Away Travel

Wij hebben het recht om de reisovereenkomst, vanwege belangrijke omstandigheden, te wijzigen. Binnen 96 uur (4 werkdagen) nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden moeten wij u een alternatief aanbod voorleggen. Als u het met het alternatief niet eens bent kunt u de reis kosteloos annuleren. Dit moet dan binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging gebeuren. Als wij bemerken dat één of meerdere onderdelen van de reis niet uitvoerbaar zijn, nadat u bent vertrokken, zullen wij voor passende alternatieven zorgen met het oog op de voortzetting van de reis. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn, zullen wij voor een gelijkwaardig vervoermiddel zorgen dat u naar de plaats van vertrek terugbrengt. Wij zijn verplicht om u op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de vertrektijden. Deze verplichting geldt niet voor de heen en terugreis als uw verblijfplaats bij ons niet bekend is.

Onze verantwoordelijkheid

Onze verantwoordelijkheid is om de reis op een zo goed mogelijke manier uit te voeren inclusief de diensten van de door ons ingeschakelde dienstverleners. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of slecht uitvoeren van een reisovereenkomst als de tekortkomingen niet aan onze schuld te wijten zijn. Als u tijdens de reis in moeilijkheden raakt, zijn wij verplicht om u zoveel mogelijk te helpen. De eventuele kosten zijn voor onze rekening als de tekortkomingen aan onze schuld te wijten zijn. Als de problemen aan u te wijten zijn, zijn de kosten van de eerder genoemde hulp voor uw rekening. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, die het gevolg is van het niet goed uitvoeren van de reis, als de tekortkomingen in 

Verplichting van de reiziger

U bent verplicht om alle aanwijzingen van ons na te leven ter bevordering van een goede uitvoering van de reis. Een reiziger die zodanig last of hinder oplevert dat de goede uitvoering van de reis in gevaar komt, kan door de reisorganisatie van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle kosten die hier een gevolg van zijn komen voor rekening van de reiziger. Als de reiziger geen verwijt ter zake de uitsluiting treft, kan de volledige reissom of een gedeelte ervan worden terugbetaald. U bent verplicht om zo spoedig mogelijk (bij voorkeur schriftelijk) elke nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst ter plaatse te melden aan de dienstverlener in kwestie.

 Klachten

Ondanks al onze voorbereidingen en zorg is het mogelijk dat u een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht moet met spoed (binnen 48 uur) bij de dienstverlener ter plaatse worden ingediend, liefst schriftelijk. Als u dit nalaat, heeft u in principe geen recht op “schadevergoeding” in welke vorm dan ook. Logischerwijs kan een klacht veel gemakkelijker door de dienstverlener ter plaatse worden behandeld dan na uw thuiskomst! Als de klacht ter plaatse niet bevredigend kan worden opgelost, kan deze binnen één maand na terugkomst in land van herkomst schriftelijk bij onze klantenserviceafdeling worden ingediend. Klachten die later binnenkomen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. Als het een klacht betreft, die wij naar het buitenland moeten doorsturen, is het van groot belang dat u, naast de brief in uw eigen taal, ook een vertaling in het Engels meestuurt. Dit bespoedigt de klachtenbehandeling aanzienlijk.

ENGLISH

General information

Cast Away Travel provides fly fishing only trips to Europe. If not stated otherwise,  flights or other transport to and from our destinations are not included. Prices in Euros. Prices are per person per trip. All prices are subject to change. The published rates are based on the prices and conditions that were known at the time of publishing the price lists. We reserve the right to change the prices if there is reason to do so due to price rises from third parties, exchange rate changes or fuel surcharges or ferry prices, et cetera. If the travel duration is stated in days, the day of departure and the day of arrival count as full days.

How can you make a reservation?

You can reserve by mail and through the website page BOOKING. Here you provide us with all necessary information about yourself and any fellow travellers. We will then send you a confirmation including invoice with all the details of your trip.

Last minute bookings

Last Minute bookings (from 31 days before departure) will be processed if this is deemed technically feasible by us and if you pay the travel sum per internet banking or cash. For all Last Minute bookings you pay a Last Minute surcharge of € 15 per booking.

Changes in traveller number

Up to 28 days before the day of departure, as far as possible, changes can be made to the number of participants. This is on condition that the new travel sum is paid in time. The change costs are € 30 per booking.

Terms of payment

As soon as you have received our confirmation and attached invoice, you must immediately transfer the down payment to our bank account. The amount of the down payment is always at least 75%. This in order to guarantee unique accommodations, transport and guides. The remaining travel sum must be credited to our bank account no later than 6 weeks before the day of departure.

For bookings within 7 weeks before the day of departure, the entire travel sum must be paid immediately.

Cancellation by the traveller

Should you have to cancel the trip due to circumstances, we will charge an amount on the basis of the table below, in addition to the reservation costs. Only written cancellations will be processed.

Cancellation policy:

– cancellation up to and including 49 days before the day of departure: the deposit

– in case of cancellation from 42 to 28 days before the day of departure: 50% of the travel sum

– in case of cancellation from 28 up to and including 21 days before the day of departure: 75% of the travel sum

– cancellation from 21 to 14 days before the day of departure: 100% of the travel sum

Cancellation by Cast Away Fly Travel

We have the right to cancel a trip if the number of registrations is less than the minimum (3 persons) number stated on the website or online magazine. This applies to all our trips. If we inform you within two weeks before departure that the trip will not take place, you are not entitled to compensation. The fully or partially paid travel sum will be refunded within two weeks after sending the above-mentioned message.

General travel conditions

Magazines / websites and other communication published by Cast Away Travel:

The offer in our magazines and website is without obligation and can be revoked if necessary. We can not be held liable for obvious errors and / or mistakes in the programs. We are not responsible for photographs, brochures and other information material issued by third parties.

Prices

The published prices are based on rates, levies, cash prices and taxes as we were aware of when our price lists were published. After the full travel sum, 7 weeks before departure, has been paid, we will in principle not change the prices. However, we have the right to increase prices up to 20 days before the start of the trip due to an extreme change in exchange rates or extreme increases in transport costs, taxes and charges. We will inform you how this price increase has been realized. If we increase the prices in the meantime, you have the right to cancel the trip. This must be done within 3 working days after receipt of our notification. You are then entitled to a refund of the funds already paid.

Re-place

The passenger may be replaced by another person provided that this request is submitted in time for the start of the journey. The following conditions apply:

  1. The substitute must meet the conditions of the trip in question.
  2. The request must be submitted no later than 14 days before departure or in any case so timely that all required

    actions / formalities can be performed.

  1. The conditions that the service providers use within the program allow one-in-place.
  2. Any remaining travel sum, plus the change costs a € 30 plus any extra communication costs and any extra costs as a result of the replacement, must be with us before departure to be inside.

Information

Upon departure you must be in possession of the following documents: a valid and not expired passport or (where permitted) a tourist card, any required visa, proof of vaccinations and vaccinations, driving license and green card. You must obtain the necessary additional information from the authorities concerned and check well in advance that the information provided previously has not been changed. If you can not make the trip (entirely) due to the lack of one or more of the above documents, you are responsible for the consequences.

Changes by Cast Away Travel:

We have the right to change the travel agreement due to important circumstances. Within 96 hours (4 working days) after the weighty circumstances have occurred, we have to offer you an alternative offer. If you do not agree with the alternative you can cancel the trip free of charge. This must be done within 3 working days after receiving the message about the change. If we find that one or more parts of the trip are not feasible after you have left, we will provide suitable alternatives with a view to the continuation of the journey. If this proves impossible, we will arrange for an equivalent means of transport to bring you back to the place of departure. We are obliged to inform you of any changes in departure times. This obligation does not apply to the outward and return journeys if your place of residence is not known to us.

Our responsibility

Our responsibility is to execute the journey in the best possible way, including the services of our service providers. We can not be held liable for the failure or failure to carry out a travel agreement if the shortcomings are not due to our fault. If you get into trouble during the trip, we are obliged to help you as much as possible. Any costs are for our account if the shortcomings are due to our debt. If the problems are due to you, the costs of the aforementioned help are for your account. We are not liable for any damage resulting from the improper performance of the trip if the shortcomings in the execution are attributable to you. If, in relation to you, we are liable for loss of travel enjoyment, the compensation will not exceed the travel sum.

Commitment of the traveller

You are obliged to comply with all instructions from us to promote the proper execution of the journey. A traveller who causes such a burden or annoyance that the proper execution of the journey is endangered, can be excluded by the travel organization from (continued) the journey. All costs resulting from this will be borne by the traveller. If the traveller does not object to the exclusion, the entire travel sum or part thereof can be refunded. You are obliged to report any negligence in the execution of the travel agreement to the service provider in question as soon as possible (preferably in writing).

Complaints

Despite all our preparations and care, it is possible that you believe you have a justified complaint. This complaint must be submitted urgently (within 48 hours) to the service provider on site, preferably in writing. If you fail to do so, you are in principle not entitled to “compensation” in any form whatsoever. Logically, a complaint can be handled much more easily by the service provider on the spot than after your homecoming! If the complaint can not be resolved satisfactorily on the spot, it can be submitted in writing to our customer service department within one month after returning home. Complaints that come later can unfortunately not be processed. If it concerns a complaint that we have to send abroad, it is very important that you also send a translation in English in addition to the Dutch letter. This speeds up the complaint handling considerably.